Szukaj
  • beataszarszewska

Ważny warunek umożliwiający skorzystanie "tarczy antykryzysowej"

W przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 można będzie skorzystać m.in. z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, a także z dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, ale pod warunkiem złożenia odpowiednich oświadczeń.


Uchwalona przez Sejm Ustawa z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw daje możliwość skorzystania z dwóch rodzajów dofinansowań:

  1. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne (art. 15zzb. Ustawy) oraz

  2. dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15zzc. Ustawy).


W obu przypadkach celem skorzystania z pomocy finansowej konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku o dofinansowanie. Wniosek ten składa przedsiębiorca do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników. Termin na złożenie wniosku wynosił będzie w obu przypadkach 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.


Ważne, aby składany wniosek nie tylko został złożony w terminie, ale i by spełniał wszystkie wymogi formalne. Ustawa reguluje wprost, że w składany wniosek musi zawierać oświadczenie przedsiębiorcy o braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe.

Przed wystąpieniem z wnioskiem zalecam wnikliwą analizę sytuacji finansowej, w szczególności poprzedzającą podpisanie części zawierającej oświadczanie o braku przesłanek do ogłoszenia upadłości. Przypominam, iż złożenie fałszywego oświadczenia może skutkować koniecznością zwrotu uzyskanych świadczeń wraz z odsetkami a także odpowiedzialnością karną.


Powyższa informacja odnosi się do Ustawy z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w wersji aktualnej na dzień 30 marca 2020 roku oraz do obowiązującego w tym dniu stanu prawnego. Powyższy tekst nie ma charakteru oceny projektowanych form pomocy dla przedsiębiorców.

61 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

730 079 914

  • Czarny LinkedIn Icon
  • Czarny Twitter Ikona
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now