logo-akcja-biznes.jpg

Czy mogę skorzystać z pomocy w ramach akcji #RatujBiznes?

 

Tak, jeśli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą

Na czym polega pomoc prawna w ramach akcji #RatujBiznes?

 

W ramach akcji masz prawo do uzyskania bezpłatnej porady prawnej o przysługujących CI instrumentach wsparcia w zakresie należności publicznoprawnych.

 

Ponadto udostępniam nieodpłatnie odpowiednie wzory wniosków (dotyczących głównie należności ZUS i US), które są potencjalnie możliwe do zastosowania. Porady odnoszą się do aktualnego stanu prawnego, niemniej jednak z chwilą wejścia w życie przepisów tzw. Tarczy Antykryzysowej zakres pomocy zostanie rozszerzony o pomoc potencjalnie możliwą do zastosowania w przypadku przedsiębiorców dotkniętych skutkami gospodarczymi pandemii koronawirusa.

Pomagam nieodpłatnie w zakresie przygotowania i złożenia wniosków o wsparcie. Dzięki wydatnej i fachowej pomocy uzyskasz pomoc bez zwłoki powodowanej wezwaniami do uzupełnienia braków formalnych, odrzuceniem pierwotnie złożonych wniosków i konieczności ponownego złożenia itp.

Aktualny wykaz wniosków, potencjalnie możliwych do złożenia:

Na podstawie Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw(1):

 1. Zwolnienie płatnika z obowiązku opłacania nieopłacanych składek na ubezpieczenia społeczne (ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych)

 2. Świadczenie Postojowe

 3. Wniosek o odroczenie terminu płatności składek na ubezpieczenia społeczne bez obowiązku uiszczenia opłaty prolongacyjnej

 4. Wniosek o rozłożenie na raty płatności składek na ubezpieczenia społeczne bez obowiązku uiszczenia opłaty prolongacyjnej

 5. Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku PIT/CIT/VAT bez obowiązku uiszczenia opłaty prolongacyjnej

 6. Wniosek o rozłożenie zapłaty podatku PIT/CIT/VAT na raty bez obowiązku uiszczenia opłaty prolongacyjnej

 7. Wniosek o odroczenie zapłaty zaległości podatkowej w podatku PIT/CIT/VAT bez obowiązku uiszczenia opłaty prolongacyjnej

 8. Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej w podatku PIT/CIT/VAT bez obowiązku uiszczenia opłaty prolongacyjnej

 9. Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy

 10. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników..

 11. Dofinansowanie dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników..

 12. Jednorazowa pożyczka ze środków Funduszu Pracy, na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej...

 13. Umarzanie, odraczanie i rozkładanie na raty spłaty należności pieniężnych z tytułu gospodarowania nieruchomościami przypadających Skarbowi Państwa

 14. Zwolnienie płatnika z obowiązku opłacania nieopłacanych składek na ubezpieczenia społeczne...

 

Na podstawie przepisów ogólnych:

 1. Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku PIT/CIT/VAT

 2. Wniosek o rozłożenie zapłaty podatku PIT/CIT/VAT na raty

 3. Wniosek o odroczenie zapłaty zaległości podatkowej w podatku PIT/CIT/VAT

 4. Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej podatku PIT/CIT/VAT

 5. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej w podatku PIT/CIT/VAT

 6. Wniosek o odroczenie terminu płatności podatków lokalnych

 7. Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatków lokalnych

 8. Wniosek o odroczenie zapłaty zaległości podatkowej w podatkach lokalnych

 9. Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej w podatkach lokalnych

 10. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej w podatkach lokalnych

 11. Wniosek o zgodę na przekazanie środków zgromadzonych na wskazanym przez podatnika rachunku VAT na inny rachunek

 12. Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne

 13. Wniosek o odroczenie terminu płatności składek na ubezpieczenia społeczne

 14. Wniosek o rozłożenie na raty płatności składek na ubezpieczenia społeczne

Stan prawny na dzień 8 kwietnia 2020 roku.